Otázky a odpovede

Prehľad často kladených otázok

Nájsť otázku nižšie, alebo odoslať priamo otázku MOAS
 • Prečo sa musíme v podniku testovať?

  Testovanie v podniku prebieha na dobrovoľnej báze zamestnancov. Testovanie prebieha na celom území SR a kapacita odberových miest spôsobuje zdĺhavé čakania v radoch, tak sa zamestnávateľ rozhodol poskytnúť testovanie v rámci podniku. Výnimku tvorilo len skríningové testovanie, o ktorom rozhodla vláda SR a predĺžila zákaz vychádzania do 7.2.2021 pre rizikové okresy. Po uplynutí skríningu od 27.1.2021 je podmienkou nosiť pri sebe negatívny PCR alebo AG test.

 • Ako bude fungovať prerozdelenie skupinových prémií a k čomu je to dobré?

  Do rozdelenia skupinových prémií pribudlo hodnotenie KHP, všetky ostatné formy zostávajú v pôvodnom znení v súlade s kolektívnou zmluvou. Slúži to na transparentnejšie prerozdelenie prémií, ktoré je lepšie kontrolovateľné a prechádza cez VT, vedúceho výroby a vedúceho segmentu. Ku koncu mesiaca sa KHP uzatvorí tak, že ho nie je možné spätne meniť a dá sa kontrolovať, či sa s ním pracuje efektívne a objektívne bez zámerného poškodzovania zamestnanca vzhľadom na výslednú prémiu. Zamestnanec je informovaný o dosiahnutej výške výslednej prémie v % za daný mesiac:

  • Písomnou formou – vo výplatnej páske za daný mesiac
  • Ústnou formou – prostredníctvom priameho nadriadeného v priebehu alebo na konci kalendárneho mesiaca
 • Ak ma zamestnávateľ chce preradiť dlhodobo na iné pracovisko z dôvodu zániku môjho pracovného miesta na danom útvare ako môžem postupovať?

  Ak na danom útvare zaniká pracovná pozícia z dôvodu organizačných zmien, zamestnávateľ môže prideliť dotknutému zamestnancovi prácu s tou istou pracovnou náplňou na inom útvare. Ak by pracovník túto prácu odmietol môže prísť k skončeniu pracovného pomeru bez nároku na odstupné ak sa nedohodnú inak. Ak zamestnávateľ ponúkne zamestnancovi prácu s inou náplňou práce, zamestnanec môže túto prácu odmietnuť s tým, že sa stáva nadbytočným s nárokom na odstupné v zmysle Kolektívnej zmluvy.

 • Ak ma vedúci pracovník chce preradiť na inú prácu, za akých podmienok má na to nárok a ako môžem postupovať ?

  Vedúci pracovník má nárok preradiť zamestnanca na inú pracovnú pozíciu ak bude zachovaná pracovná náplň zamestnanca. Ak bude chcieť zamestnanca preradiť na inú prácu, ktorá nezodpovedá jeho pracovnej náplni, musí zamestnanec s touto zmenou súhlasiť. V opačnom prípade môže prácu odmietnuť, kedy mu vedúci pracovník musí prideliť inú prácu zodpovedajúcu jeho pracovnej náplni. Ak mu nie je schopný takúto prácu prideliť ide o prekážku na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy priemerného zárobku zamestnanca.

 • Kedy mi vzniká nárok na prekážku na strane zamestnávateľa a vážnu prekážku v práci ?

  Ak zamestnávateľ nie je schopný prideliť zamestnancovi prácu z dôvodu poruchy stroja, omeškania komponentov alebo iného prestoja, ide o prekážku na strane zamestnávateľa v náhrade mzdy 100 % jeho priemerného zárobku.
  Ak vznikne vážna prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle kolektívnej zmluvy, patrí zamestnancovi náhrada mzdy 70 % jeho priemerného zárobku. Ak vznikne vážna prekážka zamestnávateľa v zmysle kolektívnej zmluvy z dôvodu COVID 19, patrí zamestnancovi náhrada mzdy 60 % jeho priemerného zárobku.

 • Kedy mi môže zamestnávateľ disponovať s dovolenkou, po prípade s náhradným voľnom a za akých podmienok ?

  Zamestnávateľ disponuje s celou dovolenkou. Zamestnávateľ však musí dodržať oznamovaciu povinnosť 14 dní , v čase mimoriadneho stavu sa táto povinnosť skracuje na 7 dní. Po dohode so zamestnancom môže byť táto lehota kratšia. Náhradné voľno nie je možné zamestnancovi nariadiť, v takomto prípade ide vždy o dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

 • Môže mi byť nariadená práca nadčas na nerizikovom pracovisku? Ak áno, za akých podmienok?

  Počas práce na nerizikovom pracovisku môže byť nariadená práca nadčas, nesmie však presiahnuť v priemere osem hodín týždenne po dobu štyroch mesiacov. Prácu nadčas nemožno nariadiť počas sviatkov a víkendov.

 • Môže mi byť nariadená práca nadčas na rizikovom pracovisku?

  Počas práce na rizikovom pracovisko nie je možné nariadiť prácu nadčas, nadčas je vždy po dohode so zamestnancom.

 • Ako podnik bude riešiť pracovníkov na Vianoce, čo majú teraz málo dovolenky? Keď sa minie dovolenka, čo potom budú zamestnanci čerpať?

  Radi by sme vysvetlili zamestnancom rozdiel medzi hromadným a individuálnym čerpaním dovoleniek.
  Hromadné čerpanie musí byť prerokované a odsúhlasené s MOAS. Podrobnejšie v kolektívnej zmluve čl. 2.12.6
  Individuálne čerpanie je možné dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že zamestnávateľ, keďže môže manipulovať s celou dovolenkou, oznámi zamestnancovi čerpanie dovolenky minimálne 14 dní vopred.Zamestnanec musí čerpať dovolenku. Druhý spôsob je, že zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodnú na čerpaní dovolenky. Musia súhlasiť obidve strany. Lehota 14 dní nemusí byť dodržaná.
  V ostatných prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí s čerpaním dovolenky, nie je dodržaná lehota 14 dní a z určitého dôvodu ho zamestnávateľ nechá doma, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Tu patrí zamestnancovi náhrada mzdy až do výšky jeho priemerného zárobku – 100%. Ak ide o vážnu prekážku na strane zamestnávateľa – dodatok č.2 KZ 2018 – 2019 – zamestnanec dostane náhradu mzdy vo výške 60% z jeho priemerného zárobku. Za vážnu prekážku sa považuje aj hromadné čerpanie dovolenky, ak zamestnanec má svoju pomernú časť vyčerpanú.
  Takže odpoveď na otázku znie, že zamestnanec, ktorý nemá dostatok svojej dovolenky a príde k hromadnému čerpaniu dovolenky napríklad v období Vianoc, dostane náhradu vo výške 60% z jeho priemernej mzdy.

 • Mám rodinný plán a nadriadený mi oznámil, že od piatku pôjdem na štyri zmeny. Ako reagovať? Môže takto zamestnávateľ postupovať?

  Samozrejme, že nemôže. Môžete takúto zmenu zmennosti odmietnuť. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi zmenu minimálne týždeň vopred. A ešte jedna dôležitá vec, ktorá sa môže vyskytnúť je, že podnik je povinný dodržať čerpanie voľna dvoch dní v týždni. Takže ak sa stane, že prechádzate od soboty na štvorzmennú prevádzku, musí vám umožniť čerpanie dvoch dní nepretržitého odpočinku.

 • Ako si môžem byť istý, že moje problémy na pracovisku vyriešite?

  Na túto otázku si dokážete odpovedať aj sám, ak si prečítate na našej stránke „Čo sme dokázali“. Nechcem nikoho prehnane chváliť, no som presvedčený, že na našej strane máme najlepších právnych zástupcov v oblasti pracovného práva.

 • V čom sa líšite od odborov KOVO?

  Na túto otázku neodpoviem z dôvodu, že mi neprináleží súdiť iné odborové organizácie. Každá odborová organizácia má svoju politiku jednania s vedením podnikov. Myslím, že nárast počtu členov zodpovedá pocitom zamestnancov  vidno, s kým sú viac spokojní a kým chcú byť zastupovaní. Dnes to je v náš prospech a my budeme robiť všetko pre to, aby to tak zostalo a aby sme sa stále zlepšovali.

 • Čo mám spraviť, ak prídem do práce a nadriadený mi povie, že si mám vypísať dovolenku a ísť domov, lebo nemá pre mňa na dnešný deň prácu?

  Dobrá otázka, v prvom rade nepodpisujte dovolenkový lístok alebo náhradné voľno. Ihneď, ako bude pre vás možné, musíte kontaktovať niekoho z nášho výboru alebo prísť k nám do kancelárie . Ak ste v práve, určite vieme tieto prípady riešiť vo váš prospech.

 • Môžem byť utajeným členom odborov tak, že moji kolegovia ani nadriadení nebudú o tom vedieť?

  Samozrejme, je tu i táto možnosť, ktorú už niekoľko našich členov využilo. V tomto prípade nám môžete poslať z webu alebo mailom vyplnenú prihlášku s platením členského paušálne. To znamená, že nikto v podniku nebude vedieť, že ste členom Moderných odborov a vaše členské príspevky budete poukazovať trvalým príkazom na náš účet. Musíme Vás však upozorniť, že v rámci zachovania ochrany osobných údajov, nemôžeme od vás žiadať informáciu o výške vašej čistej mzdy, preto sa príspevok vyberá paušálne, čo môže byť o niečo málo viac ako zrážkou zo mzdy.

 • Tvrdíte, že investícia vo forme členského poplatku sa mi vráti, ba dokonca navýši. Vysvetlite, prosím, ako je to možné a čo by ste z môjho členstva potom mali vy?

  My, ako odborová organizácia, máme len jednu výhodu, a to že sme o ďalšieho člena silnejší. Čo sa týka návratnosti členských príspevkov, jednou z možností je využívanie benefitov poskytovaných Modernými odbormi a na druhej strane je to právne zastúpenie v oblasti pracovného práva na pracovisku, kde vám dokážeme ušetriť v niektorých prípadoch niekoľkonásobky vášho členského príspevku. Napr. neoprávnené krátenie osobného ohodnotenia či prekážky zo strany podniku platené dovolenkovým priemerom – už len vyriešením týchto modelových situácií vám môžeme ušetriť stovky eur.

 • Prečo by som mal vstúpiť do odborov, keď výhody vášho vyjednávania sa ma týkajú aj bez toho, aby som platil členský poplatok?

  Výhody vyjednávania sa síce týkajú všetkých zamestnancov, no pri riešení pracovných či iných problémov vám ako nečlenovi nedokážeme poskytnúť naše služby a právne poradenstvo. Často sa nám stáva, že k nám prichádzajú pracovníci s pracovnými problémami, no i keď nás to veľmi mrzí, nemôžeme im vyhovieť, dokým sa nestanú členmi Moderných odborov. To je niekedy na škodu, lebo pri takomto postupe môže byť zamestnanec poškodený a vyriešenie potom trvá dlhšie.
  A ďalším faktom je, že pri kolektívnom vyjednávaní, ak je z 5000 zamestnancov len cca 2000 pracovníkov v odboroch, vyjednáme menej, ako keby bolo 4000 pracovníkov v odboroch. Platí pravidlo: čím viac pracovníkov je v odboroch, tým lepší výsledok sa odborovej organizácii podarí dosiahnuť.

Nenašli ste odpoveď?
Spýtajte sa priamo.

Zaslúžite si lepšiu budúcnosť v Schaeffler Skalica?